تحميل حبة الخردل بي دي إف

لقبحبة الخردل
فئة
LanguageArabic
حجم الملف864,9 ك.ب
إجمالي الصفحات177
Document Text Contents
Page 88

88


حٿنٜىٙ. ٳٍ حٿلُخس ةٳخٵ طزلغ ٫ڄن َلظ٠نهخ ڃين حٿٸيَحل
وحٿڄظييخر٬ُن وحٿڄهظڄييُن ر٘ييئوڅ حٿلُييخس ٳييٍ "ڃييخٍّ" حٿيي
حٿليييَد وحٿييييڃخٍ َليييخوٽ حٿ٠يييي/ ٓيييڀ٤خص حٔٿٰيييخل أڅ ٨َهيييَ
أٳ٬خٿ ٫ن ٣ََيٶ حٿييځ. وحٿويَحد وحٖنٴـيخٍحص وحٿٸظيپ. ٫ين

َٶ حٿټىحرُْ وأنٴخٵ حٿ٬ظڄش وحٿـٴخٱ.٣َ
ٖري ٿڀٸخٍة أڅ َـيي ٳيٍ هټيٌح ٳ٠يخلحص وَـيي نٴٔي وٷيي
طلييىٽ اٿييً ٿٰييِ.. اٿييً كخٿييش ڃيين حٿ٠ييُخ٩ وحٿڄظخهييخص حٿظييٍ ٖ

ّٖ حٿٸڀٶ وحٍٖطزخٹ. طىٍع ا

(5)

ٖريييي ٿڀٸيييخٍة ڃييين -وٳيييٍ ٳ٠يييخل هټيييٌح ٻظخريييخص –وٓييي٢
–٩ حٿ٘ي٬ىٍ. ڃيين أڅ نٜىٛييًخ ڃٴ٬ڄيش رخٿـڄييخٽ. ؿڄييخٽ حٔريييح

طڀييٺ حٿظييٍ طظلييَٹ وٓيي٢ حٖهييظٗٱ وحٿڄٰييخََس. وٓيي٢ ڃييٌهذ
حٿوَٵ. اڅ نٜىًٛخ ٻهٌ ٖ َڄټن ٿڀٸخٍة أڅ َِىٍىهيخ ىٳ٬يش
وحكيييس ڃيين ٯُييَ حٔكٔييخّ رنټهييش هخٛييش. رلخٿييش طَٻُزُييش

ونٴظٸيهخ رخٿ٬يَي ڃن حٿټظخرخص وٓىحهخ. –طظڄُِ رهخ
ريييپ اڅ ٷيييَحلس ڃظؤنُيييش ٳخكٜيييش ٿييينٚ ارييييح٫ٍ ٷيييي َييييٳ٪

ًٗ. اكٔخٓيًخ رخٿٸخٍة اٿً ًٗ ريپ طيؤڃ حٿظىٷٲ ٫ين حٿٸيَحلس ٖ ڃڀي
ڃن رخٖڃظٗل. وڃن حؿيپ أڅ ٤َُيپ ڃييس حٓيظڄظخ٫ رڄيخ َٸيَأ.
ر٬ُيييًح ٫يين حٿظييَحٻڂ حٿټڄييٍ. ر٬ييي أڅ َييؤنْ ٿٴن٤خَُييخ ٻؼُييًَح ڃييخ

حٳظٸيهخ وڃن حؿپ أڅ َوڀٶ كخٿش نى٫ُش.
كخٿييش حٓييظَؿخ٩/ اڃظييخ٩. َييظڄټن ٫زَهييخ ڃيين ا٫ييخىس حٿه٠ييڂ

س وحٿظڄؼُپ وٛنخ٫ش ول اٿيً ًهَُي حٿٴَف. وطلىَيپ حٿينٚ حٿڄٸَي
ڃ٬َٳُش ٷخىٍس ٫ڀً حٿظىؿُ وحٿټ٘ٲ.

ٻؼُييًَح ڃييخ َـييي حٿٸييخٍة -حَٔنييخّ وحٔڃظييخ٩–*هييٌح حٿٸييىٽ
ً ڃظ٤خرٸًخ ڃ٪ حٿټؼَُ ڃن حٿنٜيىٙ حٔريح٫ُيش حٿظيٍ طنظڄيٍ اٿي

كٸڀٍ حٿلُخس وحٿڄىص، حٿ٤ٴىٿش وحٿټهىٿش، وحٿظٍ طنظٔذ اٿيً
يح٫ٍ ٿٜينخ٫ش ٓيَىَش ڃظڄُيِس ٻڄنـِ ار -هُؼڂ رهنخځ رَىي–

وٷييخىٍس ٫ڀييً أڅ طڄيينق حٿٸييخٍة ٫ىحڃييپ حٖٓييظِحىس ڃيين ڃظيي٪
حٿلُييخس وحٿڄٔييظٸزپ وحٿلڀييڂ، وحٿٴن٤خَُييخ و٫ييىحٿڂ طنظڄييٍ اٿييً

Page 176

176


كڄُي كٔن ؿ٬ٴَ

00 ............................ حٿٸٜش حٿٸَُٜس ؿيًح، ٫ِٿش أنټُيو نڄىًؿًخ

ٓڀُڄخڅ حٿزټٌَ

ٚ ٫ِٿيييييييييييييييييييش هُيييييييييييييييييييؼڂ رهنيييييييييييييييييييخځ وأنټُييييييييييييييييييييو حٿڄوڀييييييييييييييييييي

...........................................................................

111

ٓڄَُ آڄخ٫ُپ

ٍ رنُيييييييييييييييش حٿڄُظخٳَُِٸُيييييييييييييييخ وه٤يييييييييييييييخد حٿييييييييييييييينٚ حٿٸٜٜييييييييييييييي

...........................................................................

004

ٗخٻَ ڃـُي ُٓٴى

ڃىّؿهيييييييييييييييييخص حٿ٘يييييييييييييييييوىٙ ٳيييييييييييييييييٍ )٫ِٿيييييييييييييييييش أنټُييييييييييييييييييو(

...........................................................................

002

ٛزخف حْنزخٌٍ

ٿظڄيييييييييييييييخهٍ .. ٿٰيييييييييييييييش حٖهظيييييييييييييييِحٽ وحٿظټؼُيييييييييييييييٲ ٷٜيييييييييييييييٚ ح

...........................................................................

050

ُهَُ حٿـزىٌٍ

حٿٸٜييييييييييييش حٿٸٜييييييييييييَُس ؿيييييييييييييًح ـ حْٓييييييييييييجڀش ڃٔييييييييييييظڄَس

...........................................................................

000

٫زيحٿٔظخٍ حٿز٠ُخنٍ

ٷٜييييييييييييييييييٚ ٷٜييييييييييييييييييَُس ؿيييييييييييييييييييًح / ڃـڄى٫ييييييييييييييييييش ؿيَيييييييييييييييييييس

...........................................................................

050

Similer Documents