تحميل التفويض في القانون الاداري بي دي إف

لقبالتفويض في القانون الاداري
فئةقانون
LanguageArabic
حجم الملف1,1 م.ب
إجمالي الصفحات87
Document Text Contents
Page 87

87

احملتوياث

5.......................................................................... ڂٷىڂس ٪حڂس

19........................................................................ جپٳٛٽ جًٕټ

نطٛ٘ح 21.................................................. جپركع جًٕټ0 چ٧ٍّس ٙج

ٌّٝ يف جپٓٿ٣س أڀ جٙنطٛ٘ح 25............................... جپركع جپػحچ0ِ جپطٳ

ٍّٱ ذحپطٳٌّٝ يف ٪ٿځ 35...........................جپٷحچٌڄ ً٪ٿځ جٗوجٌز جپ٫حڂسجپط٫

ًجپ٣ر٫ْس جپٷحچٌچْس پو ٌّٝ كس جپطٳ ٚ٠ًٍٖ ....................................39

ًجقى 51................. جپطٳٌّٝ يف قحټ ٺٌڄ جپٓٿ٣س جٗوجٌّس ضٷٌڀ ٪َٿ ٖهٙ

ٍچٓح يڄ يف ٲ 61...................................... جپركع جپػحپع0 ڂٍضرس جپنٙ ٓج

ٍٛ يڄ يف ڂ جذ0٩ ڂٍضرس جپنٙ ٓج 81........................................ جپركع جٍپ

Similer Documents